• 0
  • 0

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Electronics)

 

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็น Active Component , Passive Component และ คอยล์(Coil)  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่จะเป็นอุปกรณ์ที่มีการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยมีชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ จะทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น มีขนาดของกระแสไฟฟ้าลดลง หรือมีขนาดความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงไป

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง

 

1. ไอซี (IC) ย่อมาจาก Integrated Circuit  เรียกว่า วงจรรวม หรือ วงจรเบ็ดเสร็จ  เป็นวงจรที่นำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Electronic) ชนิดต่างๆ ได้แก่ ตัวต้านทาน(Resistor)  ตัวเก็บประจุ ไดโอด(Diode) ทรานซิสเตอร์(Transistor) และองค์ประกอบต่างๆ ของวงจรมาต่อรวมกัน โดยการย่อส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้มาอยู่บนแผงวงจรให้ขนาดเล็กลง 

    

    

2. ตัวต้านทาน(Resistor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่ลดค่าแรงดันไฟฟ้า และควบคุมปริมาณอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร ตัวต้านทานมีรูปแบบ และขนาดแตกต่างกันตามลักษณะของการใช้งาน นอกจากนี้ตัวต้านทานที่ผลิตออกมาในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด นำมาใช้ประกอบในวงจรทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปอย่างแพร่หลาย 

https://klang-ic.com/product-category/1127/

 

               

3. คาปาซิเตอร์(Capacitor) หรือ ตัวเก็บประจุ  เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปสนามไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน มีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า แคป(Cap) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญในงานอิเล็กทรอนิกส์ และพบได้แทบทุกวงจร มีคุณสมบัติตรงข้ามกับตัวเหนี่ยวนำ จึงมักใช้หักร้างกัน หรือทำงานร่วมกันในวงจรต่างๆ นิยมนำมาใช้ประกอบในวงจรกรองกระแส(Filter) วงจรบายพาส (By-pass) วงจรสตาร์ทเตอร์(Starter) วงจรถ่ายทอดสัญญาณ(Coupling) เป็นต้น

     

              

 

4. ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติขยาย หรือสลับสัญญาณไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ใช้ขยายสัญญาณ (Amplifier) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ชิง (Switching) กำเนิดสัญญาณใช้รักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เป็นต้น

 

           

 

 

5. ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ที่ได้เกิดจากสารกึ่งตัวนำชนิดพี และสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น  มาต่อชนกัน เรียกว่า รอยต่อพี-เอ็น ไดโอดมีคุณสมบัติ คือ สามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าจากภายนอกให้ไหลผ่านได้ทิศทางเดียว ส่วนกระแสที่ไหลทิศทางตรงข้ามกันจะถูกกั้น สามารถนำไดโอดมาใช้เป็นตัวเรียงกระแสไฟฟ้า(Rectifier) ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และใช้เป็นตัวแยกสัญญาณในเครื่องรับวิทยุได้

           

 

 

 

6. ตัวเหนี่ยวนำ(Inductor) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวตัวเหนี่ยวนำพลังงานจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในรูปสนามแม่เหล็กในคอยล์นั้น ทำให้เกิดการพองตัว และการยุบตัวของสนามแม่เหล็กขึ้นมา โดยใช้ลวดตัวนำจำพวกทองแดงมาม้วนกันเป็นวงกลมเรียงกันหลายๆรอบ ลักษณะการพันลวดตัวนำแตกต่างกันทำให้ตัวเหนี่ยวนำแตกต่างกัน เรียกว่าคอยล์(Coil) หรือรีแอคเตอร์(Reactor)

           

 

 

 

7. ไดโอดเปล่งแสง(LED) ย่อมาจากคำว่า(Light-Emitting Diode) ซึ่งสามารถเปล่งแสงออกมาได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียว และเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็น โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทั่วๆ ไป.

          

 

 

8. คริสตัล (Crystal) เป็นอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณไฟฟ้าความถี่คงที่ ที่เราเรียกว่า สัญญาณนาฬิกา โดยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง เป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อใช้ในอุปกรณ์ส่งวิทยุ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลึกควอทซ์(หินเขี้ยวหนุมาน)แผ่นบางๆ มีแผ่นโลหะฉาบอยู่ 2 ด้านที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อภายนอก

       

 

 

9. เซนเซอร์(Sensor) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตรวจจับเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของตัวมันเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงของแสง อุณหภูมิ วัตถุ เป็นต้น จากนั้นมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันออกมาและส่งไปยังศูนย์ควบคุม เซนเซอร์เป็นตัวแปรสัญญาณชนิดหนึ่ง มันสามารถให้สัญญาณออกมาได้หลากหลายชนิด แต่โดยทั่วไปจะใช้สัญญาณไฟฟ้า

           

 

 

10. สวิตซ์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตัดการเชื่อมต่อ หรือเชื่อมต่อเส้นทางการนำไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าขัดจังหวะกระแสไฟฟ้าหรือเปลี่ยนเส้นทางจากตัวนำหนึ่งไปยังอีกตัวนำหนึ่ง สวิตช์ประเภททั่วไปที่สุดคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้หนึ่งชุดขึ้น ไปที่เชื่อมต่อกับวงจรภายนอก เมื่อหน้าสัมผัสคู่หนึ่งสัมผัสกัน กระแสสามารถผ่าน ได้ 

 

 

             

คลังไอซี.com  ศูนย์รวมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากทุกมุมโลก  เป็น Online Platform จัดจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย  มีเครือข่ายทั่วโลก เข้าถึงง่าย ด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้า  จึงตอบโจทย์และเหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) ที่มีคุณภาพ สะดวก ครบ พร้อม ทันใจ

 

 

106515 views